Smolnyy Convent in Saint Petersburg

Smolnyy Convent in Saint Petersburg

[www.patz.com]