Stadium on the Acropolis, Athens

Stadium on the Acropolis, Athens

[www.patz.com]