The Parthenon, Athens

The Parthenon, Athens

[www.patz.com]