Xian City Wall

View of the Xian City Wall

[www.patz.com]